Buradasınız

Birleflmifl Milletler "Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›" (BMOP), Birleflmifl Milletler'in Türkiye'deki bütün kurulufllar›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n, Sabanc› Vakf›'n›n (Hac› Ömer Sabanc› Vakf›) ve Sabanc› Üniversitesi'nin destekledi¤i bir toplumsal kalk›nma ve insani geliflim projesidir. Bu proje, yerel yö- netimleri, kamu kurumlar›n›, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n› ortak bir hareket plan› içinde toplayarak uzun vadede toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir. Bu çerçevede; yerel yönetimlerin ve sivil toplum kurulufllar›n›n, önce yerel sonra ulusal düzeyde, cinsiyet eflitsizli¤i ile mücadele etmesi ve kad›n ve k›z çocuklar›n›n ihtiyaçlar›na yönelik yerel hizmet modelleri gelifltirmesi amaçlanmaktad›r. Dolay›s›yla kamuoyunun toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas›n› ve kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n›n insan haklar›n›n korunmas›n› hedefleyen bu proje, Aral›k 2005'te alt› pilot ilde uygulanmaya bafllanm›flt›r. Pilot iller olan ‹zmir, Kars, Nevflehir, fianl›urfa, Trabzon ve Van’›n proje sonunda “Kad›n