Buradasınız

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu olarak hedefimiz, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli bir ortamda gerçekleştiği ve her gencin kendi  potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünyaya ulaşmak. Bu amaçla, özellikle kırılgan gruplar için, önlenebilir anne ölümlerinin, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ve her türlü zararlı uygulamanın sona ermesi için çalışıyoruz.

UNFPA, herkes için insan haklarını, vücut bütünlüğünü, doğurganlık dahil, herkesin kendi bedeni ve yaşamı üzerinde karar verebilmesini savunurken; kadınların ve gençlerin sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri adına olanaklarının artırılmasını destekliyor. 1969 yılında kurulan UNFPA, Türkiye’de 1971 yılından bu yana sağlık ve toplumsal cinsiyet alanlarında aşağıdaki konularda çalışmalar yapıyor;

•    Güvenli annelik ve üreme sağlığı

•    Genç/ergen sağlığı ve güçlenme çalışmaları

•    HIV dahil cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi

•    Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi   

•    İnsani yardım

•    Nüfus dinamikleri üzerine araştırma ve veri analizi

 

UNFPA, Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşılması için de katkıda bulunuyor. Özellikle SKA 3 (Sağlık) ve SKA 5’e (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ulaşılması için çalışmalar yürüten ve 7. Ülke Programı’nı uygulamakta olan UNFPA Türkiye (2021-2025), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve medya ile işbirliği halinde çalışıyor. 

Suriye Krizi’nin başladığı 2011 yılından bu yana, krizin olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynayan UNFPA, özellikle üreme sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi amacıyla Türkiye’nin insani yardım çalışmalarına da katkı sağlıyor.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN…

UNFPA toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin sonlandırılması ile cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları konusunda bilgiye ve hizmetlere erişim olanaklarının geliştirilmesi için çalışıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için; UNFPA, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör, medya ve sanat dünyası işbirlikleri ile farkındalık yaratmayı ve etkili politikalar üretilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler gibi zararlı uygulamaların önlenmesini önceleyen UNFPA, erkeklerin ve oğlan çocuklarının da, kadın ve erkek hak eşitliğinin sağlanması çabalarına dahil edilmesini destekliyor.

Cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi için; UNFPA, karar vericiler, adalet sistemi, sağlık sektörü, yasal aktörler, dini liderler, özel sektör ve insani yardım aktörleri ile; Koruma, Önleme, Yanıt ve Politika olmak üzere dört ana alanda çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, UNFPA, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili farkındalığın artırılması ve gerekli politika değişikliklerinin savunuculuğunun yapılması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, hizmetiçi eğitimler ile hizmet sunucular ve ilgili personelin kapasitelerinin artırılmasına destek oluyor ve hukuki altyapının güçlendirilmesini sağlıyor.

Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikleri önlemek için; UNFPA, kız çocukların kendi seçimlerini yapabilecek şekilde güçlenmesi ve sağlıklı bir yaşam, eşit eğitim olanakları ve gelecekte eşit istihdam fırsatlarına sahip olmaları için çalışıyor. Çalışmalarını kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürüten UNFPA, toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal normları değiştirmek amacıyla kapasite oluşturma, araştırma ve savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Buna ek olarak, UNFPA çocuk yaşta evliliklere yönelik etkin bir yanıt oluşturmak ve bu evliliklerin önlenmesini sağlamak için yerel düzeyde kurumsal kapasite güçlendirme çalışmalarını da destekliyor.

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklarına erişimi güçlendirmek için; UNFPA, anne ve yenidoğanlara yönelik sağlık risklerinin ve karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının azaltılması ile üreme sağlığı haklarının herkes için ulaşılabilir olmasına yönelik çalışmalar yürütüyor; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve hizmetlerin erişebilirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde sağlık sisteminin güçlendirilmesine destek olan UNFPA, sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine hizmetiçi eğitimler vererek üreme sağlığına ilişkin bilgi ve hizmetlere erişilebilirliğin artırılmasına da olanak sağlıyor. 

GENÇLER İÇİN…

UNFPA, gençlerin, genç dostu sağlık hizmetlerine ve cinsiyete dayalı şiddete ilişkin gerekli araç, bilgi ve hizmetlere erişimini güvence altına almak ve potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri için çalışıyor. Projelerini gençlerle birlikte hayata geçiren UNFPA, paydaşlarının ve alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşların da genç katılımı konusunda duyarlılıklarının artırılması için savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. UNFPA, gençlerin hem yerel hem de uluslararası düzeyde gençlik çalışmalarına anlamlı katılımlarının desteklemesinin yanı sıra onların sağlık, eğitim ve istihdam gibi insan hakları ve insani gelişme alanlarına katkı sağlayabilme becerilerini de güçlendiriyor.

UNFPA, gençleri yaşa uygun yapılandırılmış kapsamlı cinsel sağlık eğitimi ve genç liderliği konularında da destekleyerek, gençlerin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları ile ilgili katılım, seçim ve karar alma açısından güçlenmelerini amaçlıyor.

YAŞLILAR İÇİN…

UNFPA, nüfusun yaşlanması ile bunun yarattığı imkanlara ve zorluklara ilişkin farkındalık yaratmak ve yaşlı insanların sağlıklı, üretken, aktif ve mutlu yaşamlar sürmelerini güvence altına almak için çalışıyor.

UNFPA ayrıca, yaşlanma ile ilgili konuların ulusal kalkınma programlarına ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve bu alanda gerekli politikaların oluşturulması için de zemin hazırlanmasına katkı sağlıyor.

EN KIRILGAN GRUPLAR İÇİN…

Mülteci ve göçmenlerin güçlenmeleri  ve dayanıklılıklarının artırılması için; UNFPA Türkiye’deki en kırılgan mülteci grupların, özelleşmiş hizmet birimleri aracılığıyla, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve yanıt, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık başta olmak üzere sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerinin artırılmasına destek oluyor. UNFPA, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler ile işbirliği içinde, mülteci ve göçmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve hizmete ulaşmaları için gerekli hizmet sağlama, kapasite geliştirme ve savunuculuk çabalarına da katkıda bulunuyor.

Engelli bireylerin dahil edilmesi için; UNFPA sağlık ve koruma hizmetlerine sınırlı erişimi olan ve hayatın pek çok alanında ayrımcılıkla karşılaşan engelli bireylerin üreme sağlığı ve hakları konusunda kendi ihtiyaçları ve seçimleri doğrultusunda karar alabilmeleri ve her türlü ayrımcılık ve şiddetten uzak bir hayat sürebilmeleri için güçlenmelerini destekliyor.

Mevsimlik tarım işçilerini desteklemek için; UNFPA, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Türkiye’nin kırsal bölgelerinde mobil sağlık ve koruma hizmetleri sağlıyor.

Kilit grupların önündeki engelleri kaldırmak için; UNFPA, HIV testi öncesi ve sonrası danışmanlığı ile HIV ile yaşayan ve/veya HIV riski altında yaşayan kilit grupların tedaviye erişimi de dahil olmak üzere, kilit gruplara psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve vaka yönetimi hizmetleri sunuyor. UNFPA, cinsel veya cinsiyete dayalı şiddet riski altındaki ve/veya şiddete maruz bırakılan mülteci erkek ve oğlan çocuklarına da koruma hizmeti sağlıyor.

2030’a kadar hedefimiz;

  • SIFIR önlenebilir anne ölümü
  • SIFIR karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı
  • SIFIR cinsiyete dayalı şiddet ve zararlı uygulama

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ!

Broşürümüzün tamamını görüntülemek ve indirmek için tıklayın.