Buradasınız

Yeni çıkanlar

Mor sertifika programi 2009

Yayınlar

Sabancı Üniversitesi 2007 yılı Nisan ayında, Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı ve Sabancı Vakfı’nın İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yürütmekte olduğu bir toplumsal kalkınma ve insani gelişim projesi olan Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’na katılmıştır. Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi, eğitim kurumlarında cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve kadınların ve kız çocukları- nın insan hakları konusunda bilgilendirilmesi için Mor Sertifika Programı’nı oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Tamamını gözden geçir

Hibe kitapcigi 2008

Yayınlar

Hibe kitapcigi 2008

Tamamını gözden geçir

Kad›n Haklar› ve Yerel Yönetimler

Yayınlar

İnsan haklarının bir değer olarak benimsenip kadın haklarının evrensel bir referans noktası haline dönüşmesi, tarihsel olarak uzun bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. Hükümetimiz, bir taraftan kadının yasalar karşısındaki statüsünü çağdaş dünyaya paralel olarak güçlendirmeye yönelik çalış- malar yaparken, diğer taraftan da onun toplum içindeki konumunu ve sosyal durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 59. Hükümet döneminde Hükümetimiz, kadın-erkek arasındaki eşitlikçi yaklaşımı ile bu alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Anayasa'da yapılan değişikliklerle "Eşitlik İlkesi" güçlendirilmiştir. Yeni çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Tamamını gözden geçir

Kadin haklari ve yerel yonetimler

Yayınlar

İnsan haklarının bir değer olarak benimsenip kadın haklarının evrensel bir referans noktası haline dönüşmesi, tarihsel olarak uzun bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. Hükümetimiz, bir taraftan kadının yasalar karşısındaki statüsünü çağdaş dünyaya paralel olarak güçlendirmeye yönelik çalış- malar yaparken, diğer taraftan da onun toplum içindeki konumunu ve sosyal durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 59. Hükümet döneminde Hükümetimiz, kadın-erkek arasındaki eşitlikçi yaklaşımı ile bu alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Anayasa'da yapılan değişikliklerle "Eşitlik İlkesi" güçlendirilmiştir. Yeni çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yine bu dönemde yasalaşan, yeni Türk Ceza Kanunu’nda bu alanda reform niteliğinde düzenlemelere yer verilmiştir. Yasa ile kadınlara yönelik olarak işlenen suçlar, “Kişilere Karşı Suçlar” kapsamına alınmıştır. Aile içi şiddet, “eziyet” başlığı altında yeni suç tanımlarını içermek üzere kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.

Tamamını gözden geçir

Mor sertifika programi 2007

Yayınlar

Birleflmifl Milletler "Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›" (BMOP), Birleflmifl Milletler'in Türkiye'deki bütün kurulufllar›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n, Sabanc› Vakf›'n›n (Hac› Ömer Sabanc› Vakf›) ve Sabanc› Üniversitesi'nin destekledi¤i bir toplumsal kalk›nma ve insani geliflim projesidir. Bu proje, yerel yö- netimleri, kamu kurumlar›n›, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n› ortak bir hareket plan› içinde toplayarak uzun vadede toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir

Tamamını gözden geçir

Kamuoyu arastirmasi sonuclari tr 2006

Yayınlar

Kamuoyu arastirmasi sonuclari tr 2006

Tamamını gözden geçir

Sayfalar