Buradasınız

Yeni çıkanlar

Kadin dostu kentler 2010

Yayınlar

İnsanlara en yakın yönetişim katmanı olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin sürmesi ve artmasına karşı mücadelede ve gerçek manada eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde en uygun noktayı temsil etmektedirler. Bu yönetim yapıları, sahip oldukları yetkinlikler ve farklı aktörlerle kuracakları işbirliğiyle, kadın erkek eşitliği lehine somut eylemler gerçekleştirebilirler.

Tamamını gözden geçir

Kadin dostu yerlesimlere dogru 2009

Yayınlar

Bakanlığımız, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını toplumsal adaletin olmazsa olmaz bir şartı olarak görmekte ve kadınlarımızın, erkeklerle birlikte, her alanda toplumsal yaşama katılımını temel bir hedef olarak benimsemektedir. Kadın erkek ayırımı gözetmeksizin, insanımızın hayatını kolaylaştırmak, içinde yaşadığı toplumdan memnun ve mutlu olmasını sağlamak önem arz etmektedir

Tamamını gözden geçir

Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak

Yayınlar

"Ensest yol açtığı sosyal sonuçların yanısıra, bir cinsel şiddet olgusu olarak, kısa, orta ve uzun vadede üreme sağlığı açısından birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu sağlık problemleri başta üreme organları olmak üzere yaralanma ve kanamalar, azalmış cinsel istek, cinsel ilişkide ağrı, cinsel işlev bozuklukları, HIV/AIDS, hepatit gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları, istenmeyen gebelikler, sağlıksız düşükler ve istenmeyen doğumlar gibi fiziksel sağlık sorunları ile depresyon, post-travmatik stres bozukluğu, intihar düşünceleri, sigara, alkol ve madde kullanma gibi ruhsal sağlık bozuklukları şeklinde özetlenebilir."

Tamamını gözden geçir

Mor sertifika programi 2009

Yayınlar

Sabancı Üniversitesi 2007 yılı Nisan ayında, Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı ve Sabancı Vakfı’nın İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yürütmekte olduğu bir toplumsal kalkınma ve insani gelişim projesi olan Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’na katılmıştır. Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi, eğitim kurumlarında cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve kadınların ve kız çocukları- nın insan hakları konusunda bilgilendirilmesi için Mor Sertifika Programı’nı oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Tamamını gözden geçir

Hibe kitapcigi 2008

Yayınlar

Hibe kitapcigi 2008

Tamamını gözden geçir

Kad›n Haklar› ve Yerel Yönetimler

Yayınlar

İnsan haklarının bir değer olarak benimsenip kadın haklarının evrensel bir referans noktası haline dönüşmesi, tarihsel olarak uzun bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. Hükümetimiz, bir taraftan kadının yasalar karşısındaki statüsünü çağdaş dünyaya paralel olarak güçlendirmeye yönelik çalış- malar yaparken, diğer taraftan da onun toplum içindeki konumunu ve sosyal durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 59. Hükümet döneminde Hükümetimiz, kadın-erkek arasındaki eşitlikçi yaklaşımı ile bu alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Anayasa'da yapılan değişikliklerle "Eşitlik İlkesi" güçlendirilmiştir. Yeni çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Tamamını gözden geçir

Kadin haklari ve yerel yonetimler

Yayınlar

İnsan haklarının bir değer olarak benimsenip kadın haklarının evrensel bir referans noktası haline dönüşmesi, tarihsel olarak uzun bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. Hükümetimiz, bir taraftan kadının yasalar karşısındaki statüsünü çağdaş dünyaya paralel olarak güçlendirmeye yönelik çalış- malar yaparken, diğer taraftan da onun toplum içindeki konumunu ve sosyal durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 59. Hükümet döneminde Hükümetimiz, kadın-erkek arasındaki eşitlikçi yaklaşımı ile bu alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Anayasa'da yapılan değişikliklerle "Eşitlik İlkesi" güçlendirilmiştir. Yeni çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yine bu dönemde yasalaşan, yeni Türk Ceza Kanunu’nda bu alanda reform niteliğinde düzenlemelere yer verilmiştir. Yasa ile kadınlara yönelik olarak işlenen suçlar, “Kişilere Karşı Suçlar” kapsamına alınmıştır. Aile içi şiddet, “eziyet” başlığı altında yeni suç tanımlarını içermek üzere kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.

Tamamını gözden geçir

Mor sertifika programi 2007

Yayınlar

Birleflmifl Milletler "Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›" (BMOP), Birleflmifl Milletler'in Türkiye'deki bütün kurulufllar›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n, Sabanc› Vakf›'n›n (Hac› Ömer Sabanc› Vakf›) ve Sabanc› Üniversitesi'nin destekledi¤i bir toplumsal kalk›nma ve insani geliflim projesidir. Bu proje, yerel yö- netimleri, kamu kurumlar›n›, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n› ortak bir hareket plan› içinde toplayarak uzun vadede toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir

Tamamını gözden geçir

Kamuoyu arastirmasi sonuclari tr 2006

Yayınlar

Kamuoyu arastirmasi sonuclari tr 2006

Tamamını gözden geçir

Sayfalar