Buradasınız

Yeni çıkanlar

Nasıl bir kentte yaşamalıyız?

Yıllık rapor

Kentli haklarının yaíama geçirilmesinde üç temel süreç önemlidir: 1. Yerel Demokrasi ve Kentsel Politikaların Oluíturulması 2. Yönetimlerarası ñíbirliði 3. Kentli Katılımı 

Tamamını gözden geçir

Kentli Haklar› El Kitab›

Yayınlar

Bu El Kitabının Amacı Nedir? - Kent yönetimi için yerel düzeyde gerekli bir dizi ilkeyi bir araya getirmek, - Kentlilere, yaíanabilir bir kent için gereken olanak, hak ve kentli sorumlulukları hakkında bilgi vermek, - Avrupa Birliði’nin koyduðu kentsel kriterleri yerel yö- netimlere ve kentlilere tanıtmak, - Kentlere verilecek çeíitli ödüllere bir baz oluíturmak.

Tamamını gözden geçir

Sivil Toplum Kuruluşları için Savunuculuk ve Medya ile İlişkiler Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanan bu çalışma ile Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yürüttükleri savunuculuk çalışmalarında katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Tamamını gözden geçir

Nasıl bir kentte yaşamalıyız?

Yayınlar

"Yerel hizmetlerin kentli hakları çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yerel demokrasinin olşumu; kadın, erkek tüm kentlilerin isteklerinin, demokratik, katılımcı süreçlerle ortaya çıkarılması ve yerel kurum ve örgütlerin işlevlerini bu bağlamda yerine getirmesine bağlıdır. Kentlerin yaşanabilir düzeye dönüştürülebilmesi için, yerel yönetimlerin oluşturacağı “kararlı yerel politik irade”nin, deneyimli uzmanlardan oluşmuş bir ekip ile katılımcı ve kadın-erkek eşitliğini gözeten bir bakış açısıyla kent planlarını hazırlaması ve uygulaması gerekmektedir."

Tamamını gözden geçir

Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı

Yayınlar

"Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik aile içi şiddet, gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan kadınların ortak sorunudur. Yapılan araştırmalar, kadınların özellikle ev içinde, yaşadıkları şiddetin yaygınlığını ortaya koymaktadır. Tüm dünyada kadınlar, kocaları, babaları, erkek kardeşleri, ya da akrabalık ilişkisi bulunan diğer aile üyeleri tarafından şiddete maruz kalabilmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, bir çok kadının, eğitim ve çalışma olanaklarından mahrum olmasına, sakat kalmasına hatta ölmesine neden olabilmektedir."

Tamamını gözden geçir

Türkiye'deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri

Yayınlar

"Bu projenin genel amacı, Türk toplumundaki namus anlayışının ve namus cinayeti dinamiklerinin anlaşılması, ve asıl hedef olarak, bu konudaki kapsamlı bir hareket programı için geri-bildirim temin edilmesidir. Araştırma önerisinde belirtildiği gibi, nitel araştırma teknikleri kullanılarak, saha araştırması ve dört farklı şehirden veri toplanması için zemin hazırlayan bir atölye çalışması ile bu hedefe ulaşılmıştır."

Tamamını gözden geçir

Yerel Yönetimler İçin Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Rehberi

Yayınlar

Yerel Yönetimler İçin Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Rehberi Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında hazırlanmıştır. Çalışma, aynı zamanda Türkiye’de bu alanda ve bu kapsamda hazırlanmış ilk ve öncü bir çalışmadır.

Tamamını gözden geçir

Kadın Dostu Kent Uygulama Rehberi

Yayınlar

Bu yayım, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında 2006 yılından bu yana hazırlanan yayın, çalışma ve sunumdan yararlanılmıştır.

Tamamını gözden geçir

Kadın Dostu Kentler 2014 Yılı Hibe Programı: Kadın Örgütlerinden Öyküler

Yayınlar

Bu yayın, 2014-2015 yılları arasında Kadın Dostu Kentler illerinde uygulanmış olan hibe projelerinin kısa öykülerini içermektedir. Hibe uygulayıcısı sivil toplum örgütleri bu süreçteki deneyimlerini kendileri aktarmışlardır.

Tamamını gözden geçir

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları Araştırması

Yayınlar

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları Araştırması Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) desteğiyle Nüfusbilim Derneği tarafından yürütülmüş bir çalışmadır.

Tamamını gözden geçir

Sayfalar