Buradasınız

Yeni çıkanlar

UNFPA Teknik Rapor: Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Hakları Perspektifinden COVID-19

Teknik Raporlar ve Belge

Gebelik önleyici yöntemler, COVID-19 krizine dair gözardı edilen kritik başlıklarından biri. COVID-19 ile beraber finansal ve ensdüstriyel tedarik zincirlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu durum, birçok tıbbi ürüne erişilebilirliği ciddi düzeyde kısıtlıyor. Bu durumun uzun vadede tüm yaş grubundan bireylerin cinsel sağlığını tehlikeye atabilecek bir krize yol açabileceğinin gözardı edilmemesi şart.

Gebelik önleyici yöntemlerin yanı sıra birçok ilaç grubunun temini de sıkıntıya girdi. Başta antibiyotikler, antiviral ilaçlar, hamilelik ve hamilelik sonrası döneminde kullanılan anne sağlığı için gerekli birçok tıbbi ürüne ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çok daha ciddi oranlarda düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tamamını gözden geçir

Cinsiyet Merceği ile COVID-19

Durum Raporu

Salgınlar, kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkiler ve salgın hastalıklar kadınlar ve kız çocukları ile, engelliler ve yoksular gibi kırılgan gruplara dönük ayrımcılığı ve eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir. Kadınlar ve erkeklerin ihtiyaç tespiti ve tedaviye erişimini çevreleyen farklı etkiler incelenirken, bu durum da göz önüne alınmalıdır. 

Kadınlar küresel olarak sağlık ve sosyal sektöründeki işgücünün yüzde 70'ini temsil etmektedir. Bu nedenle, çalışma ortamlarının onları herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakıp bırakmayacağı konusuna, ayrıca cinsel ve üreme sağlığı ile psikososyal ihtiyaçlarına özel önem verilmelidir.

Tamamını gözden geçir

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’den yeni koronavirüs (COVID-19) ve gebelikle ilgili açıklama

Beyanlar ve Beyan

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, hamile kadınlar kendilerini yeni koronovirüs (COVID-19) hastalığından korumak rutin koruyucu önlemler alması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile uyumlu olarak önerilen bu önleyici tedbirler, özenli el yıkamayı, enfeksiyon belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmayı, hapşırma ve öksürük anlarında ağız ve burunu kapatmayı ve et ve yumurtaları iyice pişirmeyi içeriyor.

Tamamını gözden geçir

Dünya Nüfusunun Durumu 2019

Yıllık rapor

1960’larda başlayan küresel üreme hakları hareketi, milyonlarca kadını kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma ve kendi geleceklerini belirleme yönünde güçlendirerek onların hayatını değiştirdi. Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık ve üreme sağlığı örgütü UNFPA’in kurulduğu günden bu yana geçen 50 yılda elde edilen kazanımlara rağmen, 10 Nisan 2019 tarihinde UNFPA tarafından yayınlanan Dünya Nüfusunun Durumu 2019 raporuna göre, haklar ve tercihlerin herkes tarafından kullanılır hâle gelmesi için dünyanın daha kat etmesi gereken çok yol var.  

Tamamını gözden geçir

-

Erkeklere ve Ergenlik Çağındaki Oğlan Çocuklara Yönelik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Küresel Hizmet Paketi

Yayınlar

Erkeklere ve Ergenlik Çağındaki Oğlan Çocuklara Yönelik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Küresel Hizmet Paketi, erkeklerin ve ergenlik çağındaki oğlan çocukların belirli ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmet sunucularını desteklemek üzere geliştirildi. Bu paket, bu tür hizmetlerin özellikle klinik ve klinik olmayan bağlamlarla bütünleştirilmiş şekilde sunulmasına odaklanmakta ve toplumsal cinsiyet açısından dönüştürücü bir yaklaşım izliyor. Paket, tüm çeşitlilikleriyle erkekleri ve ergenlik çağındaki oğlan çocukları kapsarken CSÜS’e olumlu bir yaklaşım benimsemektedir. CSÜS’ü sadece hastalığın bulunmaması durumu olarak değil, kişinin toplumsal cinsiyeti, bedensel cinsiyeti ve cinselliğinin olumlu ifadesi olarak görüyor.

Tamamını gözden geçir

Kentli haklari el kitabi 1

Yayınlar

íbirliði: Kentlerin çeíitli sorunlarını yakından anlamak ve yerel halkı karar verme süreçlerine katmak; Dayanıíma: Merkez ile yerel arasındaki baðlantıyı sað- lamak açısından önemlidir.

Tamamını gözden geçir

Kadın Dostu Kentler Avrupa’dan Örnekler

Yayınlar

Bu El Kitabının Amacı Nedir?
Avrupa ülkelerinde “kadın dostu kent” oluíturma çabalarından
örnekler* sunmak, böylece BM Ortak Program
kapsamındaki illerde (ñzmir, Kars, Nevíehir, ìanlıurfa,
Trabzon ve Van) hazırlanması öngörülen toplumsal cinsiyet
duyarlı 5 yıllık yerel eylem plan çalıímalarına katkıda
bulunmaktır. 

Tamamını gözden geçir

Kadin dostu kentler avrupadan ornekler

Yayınlar

Bu El Kitabının Amacı Nedir? Avrupa ülkelerinde “kadın dostu kent” oluíturma çabalarından örnekler* sunmak, böylece BM Ortak Program kapsamındaki illerde (ñzmir, Kars, Nevíehir, ìanlıurfa, Trabzon ve Van) hazırlanması öngörülen toplumsal cinsiyet duyarlı 5 yıllık yerel eylem plan çalıímalarına katkıda bulunmaktır. 

Tamamını gözden geçir

Yerel yonetimlerde kadinlara yer acmak 3

Yayınlar

El Kitabını Amacı Nedir? - Yerel yönetimlerin duyarlılıkları ve kentin farklı kesimlerine yönelik bakıí ve hizmet anlayıíını yönlendirmek. - Kadın dostu yerel yönetim politikaları geliítirmeye yö- nelik perspektifler oluíturmak. - Yerel yönetimler ile yerel kadın örgütleri arasında iíbirliði imkanını arttırarak, kadınların kentsel hak ve sorumluluklarına sahip ve yerel düzenlemeler önünde daha güçlü ve etkili olmalarını saðlamak üzere, tüm yerel yöneticilere yol göstermektir

Tamamını gözden geçir

Kadınlara Yer Açmak

Yayınlar

Yerel yönetimlerin duyarlılıkları ve kentin farklı kesimlerine yönelik bakıí ve hizmet anlayıíını yönlendirmek. - Kadın dostu yerel yönetim politikaları geliítirmeye yönelik perspektifler oluşturmak. - Yerel yönetimler ile yerel kadın örgütleri arasında işbirliği imkanını artırarak, kadınların kentsel hak ve sorumluluklarına sahip ve yerel düzenlemeler önünde daha güçlü ve etkili olmalarını sağlamak üzere, tüm yerel yöneticilere yol göstermektir.

Tamamını gözden geçir

Sayfalar